Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 15.01.08

Θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο 15-12-07

Εκτός ημερησίας διάταξης:

 1. Ζητήσαμε ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και της δραστηριότητας της ΔΕΗ ΑΕ. Θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι αρωγός και να θέτει τις πολιτικές υποβοήθησης της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των δημοτών από τη ΔΕΗ ΑΕ. Η απόφαση ως προς τυχόν επιλογές χώρων είναι αποφάσεις και μόνο των δημοτών μέσω των θεσμοθετημένων φορέων και των προβλεπόμενων από το Νόμο Τοπικών Δημοψηφισμάτων. Επισημάναμε ότι με όσα συμβαίνουν στο χώρο της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα τόσο για την Ποντοκώμη όσο και για την αποφυγή «ακρινοποίησης» του Μαυροδενδρίου. Προτείναμε την πραγματοποίηση Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό αμφιθέατρο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των δημοτών μας. Άλλωστε με την εκπροσώπησή μας στην ΤΕΔΚ καταθέσαμε και την ενσωμάτωση στο νέο επιχειρησιακό του Τοπικού πόρου Ανάπτυξης τη δυνατότητα προετοιμασίας των μελετών για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς με στόχο την πιο γρήγορη εκτέλεση των απαραίτητων δημοσίων έργων.

Σε αυτό το θέμα υπήρξε και τοποθέτηση του κ. Αθανασιάδη που ζήτησε σφιχτά χρονοδιαγράμματα από το Νομάρχη και Περιφερειάρχη να ζητηθούν από το Δήμο. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι αρχές Φεβρουαρίου αναμένουμε ανακοινώσεις.

 1. Θέσαμε ότι για μία ακόμη φορά δεν τηρήθηκε η επισύναψη σύντομων εισηγήσεων για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που να επιδίδονται μαζί με την πρόσκληση παρόλο που τονίστηκε πολλές φορές από μέρους μας σε προηγούμενα Δ.Σ και δεσμεύτηκε προσωπικά ο Πρόεδρος. Η προχειρότητα τονίσαμε ότι δεν μας αρμόζει γιατί υποβαθμίζει την ίδια τη λειτουργία του Δ.Σ.
 2. Ζητήσαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων να υπάρχει η δυνατότητα ενός γραφείου με έναν υπολογιστή και ένα τηλέφωνο προς διάθεση για χρήση από όλη την αντιπολίτευση.

Τακτικά θέματα (από την πρόσκληση)
 1. Ψήφιση πιστώσεων για δεξιώσεις έτους 2007
 2. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή οφειλής στη ΔΕΗ .
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ. Δ. Λιβερών»
 4. Σύναψη προγραμματική σύμβασης για ΣΧΟΟΑΠ Δήμου, Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληριοματικών για την παρακολούθηση της σύμβασης.
 5. Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων.
 6. Συγκρότηση επιτροπών: α] Παραλαβής έργων που εκτελεί η ΤΥΔΚ και Προϊσταμένη αρχή είναι ο Λήμος μας β] Για έργα μέχρι 5869,41 € και 3] Παραλαβής εργασιών και μεταφορών .
 7. Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ α] Επιτροπή Προμηθειών άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ β] Διενέργειας Διαγωνισμών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας Ανάθεσης άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
 8. Παραίτηση Προέδρου Δημοτικής επιχείρησες Πολιτισμού , αντικατάσταση και ανακατανομή αξιωμάτων
 9. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου - Δημαρχιακής επιτροπής.
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το 2008.
 11. Αίτημα Αγροτικού συνεταιρισμού Ποντοκώμης για την κατασκευή τσιμεντοδεξαμενής για άρδευση

Θέμα 1ο Ψήφιση πιστώσεων για δεξιώσεις έτους 2007

Ζητήσαμε αναλυτικά το αθροιστικό κόστος των δαπανών για τις δεξιώσεις που δαπανήσαμε για το σύνολο του 2007. Τα παραπάνω ζητήσαμε να δοθούν και ανά επιχείρηση. Θα θέλαμε στα παραπάνω να ενσωματωθούν και οι δαπάνες των εκλογών. Τα παραπάνω θα είναι οδηγός μας για τις μελλοντικές διοργανώσεις δεξιώσεων ώστε να υπάρξει ομοιόμορφη κατανομή σε όλα τα καταστήματα του Δήμου μας όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει. Εάν μας δοθούν τα παραπάνω ψηφίζουμε τις οφειλές του 2007 διότι θεωρούμε ως Δημαρχιακή Επιτροπή και ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα φροντίσουμε για την ισότιμη μεταχείριση των επιχειρηματιών του Δήμου μας.

Ειπώθηκε ότι θα μας δοθούν στοιχεία αλλά η συμπολίτευση δια του κ. Μιχαηλίδη ανέφερε ότι τα καταστήματα θα τα επιλέγουν οι ίδιοι.

Θέμα 2ο Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή οφειλής στη ΔΕΗ

Ζητήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει επισήμως από τη ΔΕΗ λόγω της διαφοροποίησης ή καταστροφής ή επιδείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου μας. Εάν το παραπάνω δεν ικανοποιηθεί επισήμως τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημ Υψηλάντη να γνωστοποιήσει ότι θα προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες τις οποίες ευρέως και θα δημοσιοποιήσει.

Για την παραπάνω τεκμηρίωση προτείνω να αποτυπωθούν οι καταναλώσεις για τις υδρευτικές ανάγκες μας κατά τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι ο πληθυσμός δεν έχει ουσιαστικά διαφοροποιηθεί.

Θέμα 3ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ. Δ. Λιβερών»

Ομόφωνα.

Θέμα 4ο Σύναψη προγραμματική σύμβασης για ΣΧΟΟΑΠ Δήμου, Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών για την παρακολούθηση της σύμβασης

Ένα από τα 2 μέλη παρακολούθησης της σύμβασης ορίστηκε και ένας από την αντιπολίτευση (ο γράφων).

Θέμα 5ο Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων

Δεκτή.

Θέμα 6ο Συγκρότηση επιτροπών: α] Παραλαβής έργων που εκτελεί η ΤΥΔΚ και Προϊσταμένη αρχή είναι ο Λήμος μας β] Για έργα μέχρι 5869,41 € και 3] Παραλαβής εργασιών και μεταφορών

Δεκτή.

Θέμα 7ο Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ α] Επιτροπή Προμηθειών άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ β] Διενέργειας Διαγωνισμών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας Ανάθεσης άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

Κατά την εισήγηση έγινε αλλαγή του κ. Μελίδη Τάσου με τον κ. Μαχαιρόπουλο Ιωάννη για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

Θέμα 8ο Παραίτηση Προέδρου Δημοτικής επιχείρησες Πολιτισμού , αντικατάσταση και ανακατανομή αξιωμάτων

Εδώ υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο έγινε η παραίτηση. Από όσα γνωρίζουμε ο κ. Χατζηνικολάου μας ζήτησε πολλές φορές να δραστηριοποιηθούμε για το καλό της Δημοτικής Επιχείρησης. Τι συνέβη;

Και επιτέλους πρέπει να μας δοθεί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός σας για τη Δημοτική Επιχείρηση. Εμείς αναφορικά με τα πρόσωπα που προτείνετε δεν μας αφορά διότι πολιτικά πρέπει να ξεκαθαριστεί η στόχευση της δημοτικής επιχείρησης και η συνεισφορά της πέρα από τις επιχορηγούμενες κοινωνικές δομές από το 3ο ΚΠΣ. Προτάθηκε Πρόεδρος της Επιχείρησης ο κ. Λευτέρης Καρασσαβίδης.

Θέμα 9ο Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου - Δημαρχιακής επιτροπής

Ζητήσαμε να μας πουν για ποιο λόγο αλλάζει ο κανονισμός λειτουργίας και να γίνει από τον εισηγητή (κ. Τσιμεντερίδη) επισήμανση στις διαφοροποιήσεις. Επίσης επισημάναμε ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι αντιγραφή του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Ούτως ή άλλως ο νόμος υπερισχύει του κανονισμού λειτουργίας. Ζητήσαμε να μας επισημανθούν οι προσθήκες σε σχέση και με τον ισχύοντα νόμο. Δεν έγινε ανάλυση από τον κ. Τσιμεντερίδη.

Ζητήσαμε να ενσωματωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

Άρθρο 6 Κανονισμός Λειτουργίας Δημαρχιακής Επιτροπής:

Κεκλεισμένων των θυρών να επιτρέπεται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με τα 4/5 των μελών, διότι έτσι η πλειοψηφία του Δήμου (4) θα μπορούσε να κάνει κατάχρηση. Έγινε δεκτή μετά από διάλογο.

Άρθρο 10 (σελ 38, παρ.4) Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου:

«Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν εκτός εάν χαρακτηρισθούν κατεπείγον θέμα.» Να αλλαχθεί σε «Οι προτάσεις να επιτρέπεται να συζητηθούν». Δεν έγινε δεκτή από την συμπολίτευση (συνδυασμό κ. Μιχαηλίδη)

Επίσης να προβλεφθεί ότι οι επικεφαλείς των Δημοτικών παρατάξεων μπορούν κατά αναλογία του Δημάρχου να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς περιορισμό. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη με δημοκρατικό τρόπο λειτουργία του Δ.Σ.

Έγινε δεκτό να μιλούν οι επικεφαλείς των Δημοτικών παρατάξεων κατά αναλογία του εισηγητή.

Θέμα 10ο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το 2008

Τονίσαμε ότι για τον προγραμματισμό προσλήψεων δεν είδαμε την εισήγηση. Εμείς ζητούμε την απόλυτη διαφάνεια (Δημοσιοποίηση) στις προσλήψεις προσωπικού είτε με συμβάσεις είτε με υπεργολαβίες. Προτείναμε όλες οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού πια να είναι τεκμηριωμένες ως προς την αναγκαιότητά τους. Στην επόμενη δημαρχιακή επιτροπή θα παρακαλούσαμε να υπάρχει εισήγηση για την ανάλυση των αναγκαίων θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.

Θέμα 11ο Αίτημα Αγροτικού συνεταιρισμού Ποντοκώμης για την κατασκευή τσιμεντοδεξαμενής για άρδευση

Η αίτηση έγινε δεκτή από το Δ.Σ. εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα στο μέλλον. Πρώτη εκτίμηση του κόστους είναι 250.000€.

AddThis Social Bookmark Button