Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Απόφαση έκτακτου ΔΣ (23.01.09) για ορυχείο Ποντοκώμης

Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης : 6 /2009

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη Μ.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την Κ.Υ.Α. και αφορά την απαλλοτρίωση του αγροκτήματος Ποντοκώμης

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη σήμερα 25/1/2009 ημέρα της εβδομάδας ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18.00 π.μ. συγκεντρώθηκε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 6788/223/11/2009 έγγραφη πρόσκληση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95Δ.Κ.Κ.Ν. 3463/2006 ύστερα από την υποβολή αιτήματος των πέντε (5) μελών της αντιπολίτευσης .

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντες έντεκα (11) καθώς παρακάτω :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

5. ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

8. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

11. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Παρόντος του Δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη, άρχισε η συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Μυρωνίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση αυτή καλεστήκαν και παραβρέθηκαν οι :

Αντινομάρχης Κοζάνης κ. Ι. Σόκουτης , Πρόεδρος Ν.Σ. κ.Π. Πλακεντάς ο Νομαρχιακός σύμβουλος Ανδρεάδης Ιορδάνης ,ο Νομαρχιακός σύμβουλος Αποστολίδης Ιωάννης , ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος , ο Βουλευτής Κοζάνης Αθανασιάδης Αλέξανδρος , ο Δ/ντής Λ.Κ.Π.Α.κ. Νικολακάκος ο Υποδ/ντής Λ.Κ.Π.Α. κ. Δ. Ζαραφίδης ο Πολιτευτής κ. Κωνσταντόπουλος και εκπρόσωπος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και πλήθος κόσμου.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναφερόμενος είπε ότι σκοπός της σημερινής ανοικτής συνεδρίασης είναι η νέα Μ.Π.Ε. που κοινοποιήθηκε στη Νομαρχία ύστερα από την 189708/3440/23-9-2008 Κ.Υ.Α. και αφορά την τροποποίηση της 114084/3671/23/10/2003 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ έκτασης 110889.837 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Νομού Κοζάνης με την τροποποίηση η έκταση αυτή ανέρχεται σε 117.071.330 τ.μ. στην έκταση αυτή όπως παρουσιάζεται συμπεριλαμβάνεται και έκταση αγροκτήματος Ποντοκώμης 6.000 τ.μ. περίπου , χωρίς να ενημερωθεί ο δήμος και να έχομε τη δυνατότητα εντός της καθορισμένης προθεσμίας να υποβάλλομε τις ενστάσεις –αντιρρήσεις μας.

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος αναφερόμενος είπε ότι σε σύσκεψη που έγινε στη ΑΝΚΟ παρουσία εκπροσώπων του Νομαρχιακού συμβουλίου . Αντινομάρχη κ. Σόκουτη , εκπροσώπων της ΔΕΗ και εκπροσώπων του Δήμου μας σε συζήτηση που έγινε αναφέρθηκε από τον κ. Ζαραφίδη Διευθυντή Λ.Κ.Δ.Μ. στο τμήμα Περιβάλλοντος ότι το ΥΠΕΧΩΕ με το από 23/9/2008 με αριθμό πρωτ. 1809708/3440 έγγραφό του έστειλε στη Νομαρχία την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οι. 114084/3671/23-10-2003 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΣΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ έκτασης 110.889. 837 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Κοζάνης με την τροποποίηση η έκταση ανέρχεται σε 117.071.330 τ.μ. στην έκταση αυτή όπως παρουσιάζεται συμπεριλαμβάνεται και έκταση αγροκτήματος Ποντοκώμης 6.000 έξη χιλιάδων στρεμμάτων περίπου , για το θέμα αυτό τόσο ο κ. Αντινομάρχης έδειξε ότι έχει πλήρη άγνοια καλέστηκε ο κ. Νομάρχης ο οποίος και ρωτήθηκε και απαντώντας είπε ότι ο ίδιος το γνώριζε, αλλά δεν ενημέρωσε κανένα τόσο στο Νομαρχιακό συμβούλιο αλλά περισσότερο το Δήμος μας τον οποίο αφορά το θέμα για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Εμείς ως Δημοτικό συμβούλιο με την απόφαση μας 70/2008 που την κοινοποιήσαμε σε όλους του αρμόδιους φορείς είχαμε απορρίψει την όποια τμηματική απαλλοτρίωση.

Καταδικάζουμε το θέμα της τμηματικής απαλλοτρίωσης, ενέργειες σαν αυτή δημιουργούν ανασφάλεια , γιατί ο Δήμος και το Δημοτικό συμβούλιο ενημερώνονται προ τετελεσμένων γεγονότων.

Το λόγο πήρε σύμβουλος Χαίτιδης Δημήτριος αρμόδιος από πλευράς του Δήμου για το θέμα της μετεγκατάστασης , στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε ότι ως δήμος εμμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση όχι σε τμηματική απαλλοτρίωση που δεν θα συμπεριλαμβάνει και τον οικισμό Ποντοκώμης.

Το λόγο πήρε ο σύμβουλος Δ. Μαυροματίδης ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι έχομε ζητήσει γραπτά και προφορικά στο δημοτικό συμβούλιο να γίνονται όσα θέματα αφορούν την Ποντοκώμη στην αίθουσα αυτή στο Δ.Δ. Ποντοκώμης . Σήμερα το συμβούλιο αυτό είναι έκτακτο τα οποίο ζητήσαμε όλη η αντιπολίτευση γιατί είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

Έδειξε το χάρτη που περιλαμβάνεται η ΜΠΕ για την οποία γίνεται η συζήτηση και στην ομιλία του η οποία κατατέθηκε γραπτώς τόνισε την αντίθεσή του με τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΔΕΗ χωρίς ενημέρωση και έθεσε πληθώρα ερωτημάτων και έκανε την παρακάτω τοποθέτηση:

Ζητάμε τη σύσταση επιτροπής η οποία θα είναι εξουσιοδοτημένη για τα θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και θα κάνει τις συναντήσεις με το Υπουργείο, τη ΔΕΗ, τους θεσμικούς φορείς, η επιτροπή θα λέγεται εφεξής Επιτροπής Μετεγκατάστασης Ποντοκώμης στην οποία θα συμμετέχουν:

Τρία (3) άτομα από το δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Μιχαηλίδης Κυριάκος και οι Μαυροματίδης Δημήτριος και Αθανασιάδης Ανδρέας ένα (1) από το Τοπικό συμβούλιο που θα ορισθεί με απόφασή του, ένα από το Δήμο Κοζάνης ο Δήμαρχος Πάρις Κουκουλόπουλος και ο Νομάρχης Κοζάνης κ. Γ. Δακής με την ιδιότητα του συμφώνου συνεργασίας . Η επιτροπή μετεγκατάστασης θα ζητήσει συνάντηση με το Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ή ότι άλλο εκτιμηθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος

Β. Ζητείται άμεσα η θετική τοποθέτηση των βουλευτών του Νομού με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης η οποία ετοιμάζεται από την ΑΝΚΟ τεχνικό σύμβουλο του Δήμου και να ζητήσουμε να ενισχυθεί κυρίως στην κατεύθυνση της διασφάλισης μας.

Γ. Διαμαρτυρία του Δ.Σ, του Δήμου μας (ΨΗΦΙΣΜΑ) το οποίο θα σταλεί στη ΔΕΗ και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς , οικολογικές οργανώσεις , κόμματα συνδικαλιστικούς φορείς για να πάρουν άμεσα θέση για το θέμα

Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος Αθανασιάδης Ανδρέας και είπε ότι ως εκπρόσωπος και Πρόεδρος του Συλλόγου περιβάλλοντος θέλω να πληροφορήσω όλους του συντοπίτες ότι το ιστορικό αυτό καταγράφηκε σε έντυπο που εξέδωσε ο σύλλογος μας και μοιράστηκε για ενημέρωση όλων. Η Ποντοκώμη είπε δεν θα ήθελε να μετεγκατασταθεί , οι ανάγκες και ο υπάρχον λιγνίτης τόσο στο αγρόκτημα όσο και στον οικισμό δημιούργησαν το θέμα αυτό από τη ΔΕΗ. Για να γνωρίζουν οι προσκεκλημένοι η ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ κτίστηκε με τον ιδρώτα και τη συνεισφορά των κατοίκων δρόμοι , πεζοδρόμια Γυμνάσιο Νηπιαγωγείο κλ.π. είναι ο τόπος που εγκαταστάθηκαν οι παππούδες μας ως πρόσφυγες το 1922. Για το ιστορικό της υπόθεσης , για πρώτη φορά εκπρόσωπος του Νομού ο κ. Νομάρχης με το Ν.Σ. απέρριψε την ΜΠΕ σχετικά με τη διάνοιξη του ορυχείου κάτι που δεν έγινε με την σημερινή ΜΠΕ ύστερα από τη ΚΥΑ που εστάλη στη Νομαρχία και δεν ενημερωθήκαμε. Επίσης δεν έχουμε καμία πληροφόρηση όπως μας γνώρισε ο συνήγορος του Πολίτη ύστερα από ερώτημα που του απευθύναμε σχετικά με το περιβάλλον και τις μετρήσεις ρύπανσης . Πήραμε πολλές αποφάσεις μαζί και το Ν.Σ. για τη ρύπανση , το περιβάλλον , βλέπουμε ότι δίπλα μας γίνεται ανοιχτός ταινιόδρομος χωρίς να παίρνουν υπόψη του κατοίκους της περιοχής και τις δεσμεύσεις που είχε η ΔΕΗ απέναντί τους (κ. Αθανασόπουλος) ότι ο ταινιόδρομος θα είναι κλειστός. Για τη νέα ΜΠΕ που ήρθε στη Νομαρχία και δεν ενημερωθήκαμε έχει παρέλθει ο χρόνος για ένσταση – προσφυγή κατά της νέας ΜΠΕ. Ήδη στο Δ. Δ. Ποντοκώμης δεν θα γίνουν έργα υποδομών όπως Τηλεθέρμανση , αποχέτευση λόγω της μετεγκατάστασης το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να καταδικάσει τη στάση του Νομάρχη, να αναθεωρηθούν οι στόχοι όλοι και να συζητήσουμε από μηδενική βάση. Ζητήσαμε μέσω της ΑΝΚΟ τεχνικό σύμβουλο του Δήμου μας εγγυήσεις από τη ΔΕΗ για τη μετεγκατάσταση κι ο κ. Αθανασόπουλος για τις απόψεις μας αυτές είπε ότι τον προσβάλουμε.

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση στο Δήμο μας για το θέμα αυτό και αναφερόμενος είπε ότι μετά την απόφαση των κατοίκων της Ποντοκώμης στην ψηφοφορία για την επιλογή του χώρου μετεγκατάστασης με 82% για την περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης θεωρώ ότι το Δ.Δ. Ποντοκώμης είναι και Δ. Δ. του Δήμου Κοζάνης . Συνεχίζοντας είπε ότι το ζήτημα δεν είναι με τα Τοπικά στελέχη της ΔΕΗ , όλοι τα βάζουν με το λιγνίτη γιατί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα το συμφέρον της περιοχής είναι να στηριχθεί ο λιγνίτης και να γίνει η νέα Μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αναφέρθηκε και στην οριοθέτηση του οικισμού Ποντοκώμης στο Δήμο Κοζάνης και ότι έγινε διαδικασία με τη ΔΕΗ να φύγουν οι πυλώνες υψηλής τάσης. Η ΔΕΗ θα πρέπει να αποσύρει τη μελέτη και να συντάξει νέα που να συμπεριλαμβάνει και τη μετεγκατάσταση των δύο οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής .

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Αντινομάρχης κ. Σόκουτης απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν και δήλωσε ότι στηρίζει τον αγώνα της Ποντοκώμης στο δίκαιο αίτημα της για μετεγκατάσταση και την απόρριψη της ΜΠΕ εάν δεν συμπεριλάβει και τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών.

Πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν επίσης ο Βουλευτής του Νομού και συντοπίτης μας Αλέξανδρος Αθανασιάδης ο Νομαρχιακός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ι.. Ανδρεάδης.

Ο Νομαρχιακός σύμβουλος κ. Ι. Αποστολίδης εκπρόσωπος του Συνασπισμού εκπρόσωπος από τα συνδικάτο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κ. Καραλευθέρης οι οποίοι αναφέρθηκαν στο θέμα και στηρίζουν τις θέσεις του Δημοτικού συμβουλίου ,επίσης τον λόγο πήραν και οι Δ/ντές της ΔΕΗ κ. Δ. Ζαραφίδης ο οποίος αναφερόμενος είπε ότι θα γίνει μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε η ΔΕΗ μετά την κτηματογράφηση που τελειώνει το Μάρτιο, θα εκδοθεί Μ.Π.Ε. τον Αύγουστοπου θα συμπεριλαμβάνει και τους δύο οικισμούς Ποντοκώμης και Μαυροπηγής καθώς και ο κ. Νικολακάκος Δ/ντής ΛΚΔΜ που αναφερόμενος είπε ότι ως νέος στην περιοχή πρόθεση μου είναι να συνυπάρξουμε ως ΔΕΗ και Τοπική κοινωνία με ένα καλύτερο περιβάλλον προσπάθειες που θα φανούν στο επόμενο διάστημα.

Με τα από την όλη συζήτηση το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τη σύσταση επιτροπής η οποία θα είναι εξουσιοδοτημένη για τα θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και θα κάνει τις συναντήσεις με το Υπουργείο , τη ΔΕΗ , τους θεσμικούς φορείς η επιτροπή θα λέγεται εφεξής Επιτροπής Μετεγκατάστασης Ποντοκώμης στην οποία θα συμμετέχουν:

Τρία (3)άτομα από το δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Μιχαηλίδης Κυριάκος ο Μαυροματίδης Δημήτριος και ο Αθανασιάδης Ανδρέας ένα (1) από το Τοπικό συμβούλιο που θα ορισθεί με απόφασή του , ένα από το Δήμο Κοζάνης το Δήμαρχο Πάρι Κουκουλόπουλο και το Νομάρχης Κοζάνης κ. Γ. Δακή με την ιδιότητα του συμφώνου συνεργασίας . Η επιτροπή μετεγκατάστασης θα ζητήσει συνάντηση με το Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ή ότι άλλο εκτιμηθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος

Β. Ζητείται άμεσα η θετική τοποθέτηση των βουλευτών του Νομού με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης η οποία ετοιμάζεται από την ΑΝΚΟ τεχνικό σύμβουλο του Δήμου και να ζητήσουμε να ενισχυθεί κυρίως στην κατεύθυνση της διασφάλισης μας.

Γ. Διαμαρτυρία του Δ.Σ, του Δήμου μας (ΨΗΦΙΣΜΑ) το οποίο θα σταλεί στη ΔΕΗ και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς , οικολογικές οργανώσεις , κόμματα συνδικαλιστικούς φορείς για να πάρουν άμεσα θέση για το θέμα:

Το ΨΗΦΙΣΜΑ έχει ως παρακάτω:

Δεν δεχόμαστε την Κ.Υ.Α. καθώς προέκυψε μετά από ανειλικρινή στάση της ΔΕΗ Α.Ε. απέναντι σε ομόφωνη απόφαση κ ομόθυμη έκφραση της κοινωνίας, έως ότου ελεχθεί (έστω εκ των υστέρων ) και ενσωματώσει τις προτάσεις του Δήμου μας , του Νομαρχιακού συμβουλίου και της κοινωνίας , μαζί με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, πρέπει : Να παγώσει η διαδικασία της ΔΕΗ Α.Ε.

Νομικά ζητήματα που αναφύονται μπορούν να διαπραγματευτούν και διευθετηθούν μέσα από πραγματικό και ειλικρινή διάλογο.

Το δημοτικό συμβούλιο καταγγέλλει τη ΔΕΗ Α.Ε. για την απαξίωση προς το δήμο μας και ζητά αφού ανακαλέσει ή αναθεωρήσει τη στάση της να ξεκινήσει από μηδενική βάση μια συζήτηση με σεβασμό στην αξία κι την ιστορία της περιοχής μας .

Ζητούμε από τον κ. Νομάρχη και το Ν.Σ. να καταδείξει σε τρέχον Νομαρχιακό συμβούλιο αν ισχύει η πρότερη στάση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής , της προστασίας του οικισμού Μαυροδενδρίου σε απόλυτη συμφωνία με τις θέσεις του Δημοτικού μας συμβουλίου.

Ελπίζουμε τα οποία λάθη να διορθωθούν κ σύσσωμοι να προχωρήσουμε σε κοινές αποφάσεις προς όφελος του τόπου μας.

Όλοι πλέον υποχρεούνται να γνωρίζουν ότι η μόνη διαδικασία που θα επιτραπεί είναι της κοινής απαλλοτρίωσης των κτημάτων και του οικισμού .

Τέλος σαν Δήμος αναζητούμε πλέον να προσβληθεί νομικά (αν δεν καταστεί ανενεργεί η παραπάνω Κ.Υ.Α.)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 06 /2009.

AddThis Social Bookmark Button